Bệnh viện Quốc tế City đã tra cứu kiếm người tìm việc tiềm năng cho các vị trí bên dưới:

I. Khối hận Y khoa