Câu lạc bộ bóng đá crystal palace

     
Quốc tịch
*
Mùa bóng 2000-2001Mùa trơn 2001-2002Mùa bóng 2002-2003
Mùa nhẵn 2003-2004Mùa bóng 2004-2005Mùa nhẵn 2005-2006
Mùa nhẵn 2006-2007Mùa bóng 2007-2008Mùa láng 2008-2009
Mùa láng 2009-2010Mùa láng 2010-2011Mùa bóng 2011-2012
Mùa láng 2012-2013Mùa trơn 2013-2014Mùa trơn 2014-2015
Mùa nhẵn 2015-2016Mùa nhẵn 2016-2017Mùa láng 2017-2018
Mùa bóng 2018-2019Mùa nhẵn 2019-2020Mùa nhẵn 2020-2021
Mùa nhẵn 2021-2022

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Crystal Palace-Man Utd
*
= Đêm nay
*
= Có videoclip