... (10)……… a plot of land (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed và water và later they (13)…… the crop. In this (14)…. theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five sầu minute written Test – Test 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose ức chế pattern ... secondary D, children10, A, have sầu B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, bởi vì D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 2 có đáp án


*

... = 1 và x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VP 1 cùng với x>0, BBT VT 1 ; Côyêu thích trong lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải các phương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 và x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ pmùi hương trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương tự với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... true?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas & thoughts can be expressed by body language.C.Everyone can use an oral form of communication.D.Blind people can communicate ... left early.2 Co Loa high schoolThe 1 st demo of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husbvà.A.attraction B. attractivenessC.attractive D. attractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học tập trăng tròn 09 – 2010 Thời gian : 45 phút( ko đề cập thời gian chép đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... sinh, tuyên chiến đối đầu, kí sinh, sinh vật dụng nạp năng lượng sinc vật không giống. ( 2,5 điểm )- Lúa và cỏ dại- Rận và bét sinh sống dính trên domain authority trâu. bo.- Địa y sống bám trên cành lá.- Dê và bò cùng nạp năng lượng cỏ trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : Tiếng Anh 12 Thời gian có tác dụng bài xích : 60 phút (không kể thời gian giao đề) đề : đề cội (Đề tất cả 04 trang) Mark the letter A, ... environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… Tiếng Anh 12 Đề / Trang 3 A. would tell B. had told C. have been telling D. had been told Câu 27 : “ I think married ... it many times. Books in the trang chính are a wonderful … 45… of knowledge and pleasure. Tiếng Anh 12 Đề / Trang 2 A. although he worked hard, he could earn much money. B. he worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học tập trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully and choose the correct answer. If you travel by ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học tập đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give sầu the correct form of the verbs ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP.. 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... night.II.ĐÁP. ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 máu ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
... end_____ĐÁPhường ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. look B. observe sầu C. centralize D. concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected lớn sign a contract A. which B. whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP.. 9 Nguồn được trích từ webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢPhường MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm bài bác 60 phút ĐỀ 1 Chọn phương pháp đúng A, B, C hoặc D nhằm hoàn thành từng câu ... people from other parts in Britain. Trường trung học phổ thông Nlỗi Thanh khô ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: Ngoại ngữ Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy lựa chọn một trường đoản cú nhưng mà phần gạch ... cook this dish in a __________ book. A. cookery B. recipe C. meal D. thực đơn 70. After the các buổi tiệc nhỏ, there wasn’t __________ left on the table. A. something B. nothing C. anything D. everything...

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Xe Thành Bưởi Đi Đà Lạt, Tổng Đài, Cách Đặt Vé, Gửi Hàng Bến Xe Thành Bưởi


... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo phương trình hóa học molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: Mỗi phương thơm trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + CO 2 ... molnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy trọng lượng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chnóng 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 880 5
5 433 4