Quý Khách đang coi bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem với tải ngay bạn dạng rất đầy đủ của tài liệu trên trên đây (72.4 KB, 2 trang )


Đề bình chọn 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền trực thuộc về VnDoc nghiêm cnóng đa số hành vi coppy do mục đích tmùi hương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others

1. A. sofa B. a way C. banana D. occasion

2. A. purpose B. bottle C. collect D. second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love sầu _____________ (eat) French fries.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7 lần 2 trường thcs nguyễn du có

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words khổng lồ make sentences

1. hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________2. his/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________
2. It took me three hours to make this pottery jug.

I spent _________________________________________3. My father likes to bởi gardening at the weekend.

My father enjoys _________________________________-The

end-Đáp án đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others


(2)

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _______to eat______ (eat) French fries.

Xem thêm: Thời Gian Làm Rõ Hồ Sơ Dự Thầu, Yêu Cầu Về Thời Gian Làm Rõ

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. Do you have any hobby?

2. What does your brother bởi in his không lấy phí time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone


1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekend.

Mời chúng ta tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 xuất xắc tại:


https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-7

Tài liệu liên quan


*
Kiểm tra 15 phút ( Sóng ánh nắng + ĐA ) 2 826 8
*
KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1 1 5 48
*
Bài soát sổ 15 phút ít TIẾNG ANH 11 1 4 69
*
BAI KIEM TRA 15 PHUT TIENG ANH 6 1 2 15
*
kiem tra 15 phut tieng Anh 7 4 2 45
*
Đề bình chọn 15 phút giờ việt -hay 1 2 1
*
Tài liệu kiem tra 15 phut-ki II sau bai 8 1 335 1
*
Tài liệu kiem tra 15 phut su bai 8 1 333 0
*
Tài liệu kiem tra 15 phut (dẻo so 8) 1 886 5
*
Tài liệu kiểm soát 15 phút ít lí 9 5 406 3
*


Tài liệu các bạn search kiếm sẽ sẵn sàng chuẩn bị mua về


(8.25 KB - 2 trang) - Tải Đề bình chọn 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 1 gồm câu trả lời
Tải phiên bản đầy đủ tức thì
×