_ Học nhảy đầm dây cá thể đẳng cấp chụm nhị chân. Yêu cầu tiến hành được hễ tác ở mức cơ bạn dạng đúng .

 _ Ctương đối trò chơi “ Lò cò tiếp sức” . Yêu cầu nắm được lối chơi với biết tđê mê gia nghịch ở mức tương đối dữ thế chủ động.

II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN

 _ Địa điểm : Trên Sảnh trường

 _ Phương luôn thể : Còi , kẻ sân

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

 
Bạn đang xem: Giáo án thể dục lớp 3 có hình

*
*

quý khách đã coi trước đôi mươi trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục lớp 3 có hình minc họa, để cài đặt tư liệu cội về sản phẩm công nghệ các bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Sỏi Bùn Túi Mật Có Nguy Hiểm Không ? Nguyên Nhân, Dấu Hiệu Và Điều Trị

ia tổ mang lại HS thi đua _ GV nhận xét sửa saib/ Học cồn tác điều hoà _ GV nêu thương hiệu rượu cồn tác, tiếp nối vừa làm cho chủng loại vừa phân tích và lý giải hễ tác, mang lại HS tập theo _ GV nhắc nhở HS _ Cán sự lớp điều khiển _ Chia tổ mang đến HS thi đua _ GV nhấn xét sửa saic/ TC “ Chlặng về tổ” _GV nêu tên trò đùa _ Gv nêu mục đích trò nghịch _ GV thông dụng biện pháp đùa với cách chơi _ GV tổ chức cho HS nghịch nháp _ GV tổ chức triển khai đến HS chơi thi đua _ GV quan lại tiếp giáp dấn xét3/ Phần dứt _ Thả lỏng _ Nhận xét ngày tiết học _ Chuẩn bị bài sau5 pđôi mươi p5 p5 pNgày biên soạn : 5/ 11/ 2009Ngày dạy dỗ : 19/ 11/ 2009BÀI 26 :ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGTRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”I/ MỤC TIÊU _ Ôn bài thể dục cải cách và phát triển tầm thường đang học. Yêu cầu thực hiện đụng tác kha khá đúng mực . _ Học trò chơi “ Đua ngựa” . Yêu cầu biết cách chơi và những bước đầu tiên biết tđắm say gia đùa .II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh ngôi trường _ Phương thơm một thể : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần khởi đầu _ GV dìm lớp phổ cập văn bản , đề nghị giờ đồng hồ học _ Chạy lờ đờ thành vòng tròn bao quanh sảnh _ Đứng trên chỗ khởi động các khớp+ TC “ Chẵn lẻ”GV nêu tên trò chơi _ Gv nêu mục tiêu trò đùa _ GV phổ cập hiện tượng chơi và cách chơi _ GV tổ chức cho HS đùa nháp _ GV tổ chức mang đến HS chơi thi đua _ GV quan lại cạnh bên dìm xét2/ Phần cơ bảna/ Ôn bài TDPTC_ GV phân tách tổ đến HS tập dượt, GV quan tiền cạnh bên cảnh báo HS._ Cho thứu tự những tổ lên thi đua._ GV dấn xét tuyên dươngb/ Học trò chơi “ Đua ngựa” _GV nêu tên trò chơi _ Gv nêu mục đích trò chơi _ GV phổ cập quy định nghịch cùng lối chơi _ GV tổ chức cho HS nghịch nháp _ GV tổ chức mang lại HS đùa thi đua _ GV quan gần kề thừa nhận xétNhận xét 2, bệnh cứ 1,2,33/ Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét huyết học tập - Chuẩn bị bài bác sau5 ptrăng tròn p5 pX X X X X XX X X X X XX X X X X XX X X X X XTUẦN 14Ngày biên soạn : 5/ 11/ 2009Ngày dạy dỗ : 23/ 11/ 2009BÀI 27 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI/ MỤC TIÊU _ Ôn bài thể thao cách tân và phát triển bình thường . Yêu cầu triển khai rượu cồn tác tương đối đúng mực . _ Ckhá trò đùa “ Đua ngựa” . Yêu cầu biết cách chơi với đùa một phương pháp tương đối dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh trường _ Pmùi hương nhân tiện : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phaàn môû ñaàu_ GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc _ Chaïy chaäm thaønh voøng troøn xung quanh saân _ Ñöùng taïi choã khôûi ñoäng caùc khôùp+ TC “ Thi xeáp haøng”GV neâu teân troø chôi _ Gv neâu muïc ñích troø chôi _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi _ GV toå chöùc mang đến HS chôi nhaùp _ GV toå chöùc cho HS chôi thi ñua _ GV quan lại saùt nhaän xeùt2/ Phaàn cô baûna/ OÂn baøi TDPTC 8 ñoäng taùc_ GV hoâ mang đến HS taäp _ Caùn söï hoâ đến caû lôùp taäp_ GV phân tách toå mang đến HS taäp luyeän, GV quan tiền saùt nhaéc nhôû HS._ Cho laàn löôït caùc toå leân thi ñua._ GV nhaän xeùt tuyeân döôngb/ Troø chôi “ Ñua ngöïa” _GV neâu teân troø chôi _ Gv neâu muïc ñích troø chôi _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi _ GV toå chöùc đến HS chôi nhaùp _ GV toå chöùc cho HS chôi thi ñua _ GV quan saùt nhaän xeùt3/ Phaàn keát thuùc _ Thaû loûng _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Chuaån bò baøi sau5 p20 p5 pNgaøy soaïn : 5/ 11/ 2009Ngaøy daïy :26/ 11/ 2009BAØI 28 : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI/ MỤC TIÊU _ Hoàn thiện bài bác thể thao cách tân và phát triển chung. Yêu cầu thuộc bài bác cùng thực hiện những động tác kha khá chính xác. _ Ckhá trò đùa “ Đua ngựa”. Yêu cầu biết lối chơi và tham gia nghịch kha khá dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh ngôi trường _ Pmùi hương luôn thể : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phaàn môû ñaàu_ GV nhaän lôùp phoå bieán noäi dung , yeâu _ GV toå chöùc mang lại HS chôi nhaùp _ GV toå chöùc cho HS chôi thi ñua _ GV quan tiền saùt nhaän xeùt3/ Phaàn keát thuùc _ Thaû loûng _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Chuaån bò baøi sau5 p5 pNhaän xeùt cuûa Ban Giaùm HieäuNgaøy thaùng naêm 2010TUẦN 15Ngày soạn : 24/ 11/ 2009Ngày dạy : 1/12/ 2009BÀI 29 : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI/ MỤC TIÊU _ Tiếp tục hoàn thiện bài thể thao cách tân và phát triển bình thường. Yêu cầu thuộc được bài bác cùng triển khai những rượu cồn tác kha khá đúng mực . _ Ôn tập thích hợp mặt hàng ngang, dóng sản phẩm , điểm số . Yêu cầu tiến hành cồn tác hối hả hiếm hoi trường đoản cú , theo như đúng quy củ tập luyện. _ Ctương đối trò đùa “ Đua ngựa”. Yêu cầu biết lối chơi cùng tđắm say gia đùa tương đối dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sảnh ngôi trường _ Phương thơm một thể : Còi , kẻ sân.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần mlàm việc đầu_ GV dấn lớp thịnh hành nội dung , yên cầu giờ học _ Chạy lờ lững thành vòng tròn bao phủ Sảnh _ Đứng tại vị trí khởi động các khớp+ TC “ Chui qua hầm” _GV nêu thương hiệu trò nghịch _ Gv nêu mục tiêu trò nghịch _ GV phổ biến pháp luật nghịch cùng lối chơi _ GV tổ chức đến HS chơi nháp _ GV tổ chức cho HS chơi thi đua _ GV quan tiền gần kề dìm xét2/ Phần cơ bảna/ Ôn tập thích hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số_ Cả lớp tập sau sự điều khiển của cán sự lớpb/ Hoàn thiện tại bài xích thể thao cải tiến và phát triển chung_ GV đến HS tập liên trả cả 8 động tác _ Chia tổ thực hiện theo hiệ tượng thi đua_ GV nhận xét , tuyên ổn dươngb/ Trò nghịch “ Đua ngựa” _GV nêu tên trò nghịch _ Gv nêu mục tiêu trò nghịch _ GV phổ cập mức sử dụng nghịch cùng lối chơi _ GV tổ chức triển khai mang lại HS nghịch nháp _ GV tổ chức triển khai đến HS chơi thi đua _ GV quan liêu sát nhấn xét3/ Phần chấm dứt _ Thả lỏng _ Nhận xét tiết học tập _ Chuẩn bị bài xích sau5 p20 p5p X X X X X XX X X X X XX X X X X XX X X X X XNgày biên soạn : 24/ 11/ 2009Ngày dạy : 3/12/ 2009BÀI 30 : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGI/ MỤC TIÊU _ Kiểm tra bài xích thể thao trở nên tân tiến bình thường. Yêu cầu HS nằm trong bài bác và tiến hành được cồn tác ở tại mức kha khá đúng mực.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sảnh ngôi trường _ Pmùi hương nhân thể : Còi , kẻ Sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần msống đầu_ GV nhấn lớp , phổ biến câu chữ , kinh nghiệm khám nghiệm với phương thức kiểm tra tấn công giá_ Cả lớp chạy theo mặt hàng dọc bao quanh Sảnh tập_ Ctương đối trò nghịch “ Làm theo hiệu lệnh”_ Ôn bài xích thể dục trở nên tân tiến chung2/ Phần cơ bảna/ GV phân chia từng đội đánh giá bài xích TDPTC+ Nội dung : Kiểm tra bài TDPTC+ PPhường : Mỗi đợt trường đoản cú 3 -5 HS+ Cách review : _ Hoàn thành : HHT, HT +HT : Thuộc từ 4 đụng tác trsống lên, thực hiện những cồn tác của bài thể dục kha khá đúng, bao gồm ý thức tập luyện + HTT : Thuộc từ bỏ 7-8 động tác, quality triển khai xuất sắc, gồm ý thức tập luyện + CHT : Chỉ trực thuộc được 3 ĐT, các ĐT không giống còn nhiều sai sót , thiếu thốn nỗ lực trong tập luyệnb/ TC “ Chyên về tổ” _GV nêu tên trò đùa _ Gv nêu mục đích trò nghịch _ GV phổ cập vẻ ngoài nghịch cùng lối chơi _ GV tổ chức mang lại HS nghịch nháp _ GV tổ chức triển khai mang đến HS nghịch thi đua _ GV quan tiền gần cạnh thừa nhận xét3/ Phần xong _ Thả lỏng _ Nhận xét huyết học _ Chuẩn bị bài sau5 p20p5p TUẦN 16Ngày soạn : 24/ 11/ 2009Ngày dạy : 8/12/ 2009BÀI 31 : ÔN BÀI TẬP.. RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨI/ MỤC TIÊU _ Ôn tập thích hợp mặt hàng ngang, dóng sản phẩm , điểm số . Yêu cầu triển khai hễ tác tương đối chính xác. _ Ôn đi quá vật cản đồ vật , đi chuyển qua làn đường khác phải trái . Yêu cầu thực hiện hễ tác tướng tá đối đúng đắn. _ Chơi trò đùa “ Đua ngựa”. Yêu cầu biết cách chơi với tsi mê gia đùa tương đối dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sân trường _ Pmùi hương một thể : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần msinh sống đầu_ GV dìm lớp phổ biến văn bản , thử dùng giờ học _ Chạy lờ lững thành vòng tròn bao bọc sảnh _ Đứng trên vị trí khởi rượu cồn những khớp+ TC “ Kết bạn” _GV nêu thương hiệu trò đùa _ Gv nêu mục đích trò đùa _ GV thông dụng lao lý nghịch cùng lối chơi _ GV tổ chức triển khai đến HS đùa nháp _ GV tổ chức đến HS chơi thi đua _ GV quan ngay cạnh nhận xét2/ Phần cơ bảna/ Ôn tập thích hợp sản phẩm ngang, dóng hàng , điểm số_ GV hướng dẫn cho HS tập ._ Cán sự lớp hô mang đến HS tập _ Chia tổ mang lại HS tập_ Cho thi đua thân các tổ_ GV dìm xét tulặng dươngb/ Ôn đi quá chướng ngại vật trang bị thấp , đ chuyển làn đường cần trái_ Cả lớp tập đằng sau sự điều khiển và tinh chỉnh của GVc/ Trò đùa “ Đua ngựa” _GV nêu tên trò đùa _ Gv nêu mục đích trò nghịch _ GV phổ cập quy định đùa cùng lối chơi _ GV tổ chức triển khai mang lại HS chơi nháp _ GV tổ chức đến HS đùa thi đua _ GV quan giáp thừa nhận xét3/ Phần dứt _ Thả lỏng _ Nhận xét máu học _ Chuẩn bị bài bác sau5 p20p5p Ngày biên soạn : 24/ 11/ 2009Ngày dạy dỗ : 10/12/ 2009BÀI 32 : ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨI/ MỤC TIÊU _ Ôn tập thích hợp sản phẩm ngang, dóng mặt hàng , đi vượt chướng ngại vật đồ vật, đi chuyển làn đường đề nghị, trái . Yêu cầu tiến hành động tác kha khá đúng mực. _ Chơi trò chơi “ Con cóc là cậu Ông Trời”. Yêu cầu biết lối chơi với đùa kha khá chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh ngôi trường _ Phương thơm một thể : Còi , kẻ Sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần msinh sống đầu_ GV nhấn lớp thông dụng ngôn từ , yên cầu giờ đồng hồ học _ Chạy chậm trễ thành vòng tròn bao bọc sảnh _ Đứng trên khu vực khởi động các khớp+ TC “ Tìm người chỉ huy”_ GV lí giải mang lại HS chơi2/ Phần cơ bảna/ Ôn tập thích hợp mặt hàng ngang, dóng hàng , điểm số , đi vượt chướng ngại vật đồ vật tốt , đi chuyển hướng làn phân cách phải trái_ Cả lớp thực hiện dưới sự chỉ đạo của GV_ Chia tổ tập luyện_ Cho các tổ thi đua_ GV nhấn xét , tuyên dươngb/ Tập phối kết hợp những đụng tác : Tập vừa lòng sản phẩm ngang, dóng sản phẩm , điểm số , cù buộc phải , quay trái , đi phần đa 1-4 sản phẩm dọc , đi chuyển làn phân cách đề xuất trái _ GV điều khiển đến HS tậpc/ Ckhá trò nghịch “ Con cóc là cậu Ông Trời” _GV nêu tên trò chơi _ GV nêu mục đích trò đùa _ GV phổ cập giải pháp nghịch và lối chơi _ GV tổ chức triển khai đến HS chơi nháp _ GV tổ chức cho HS nghịch thi đua _ GV quan tiền liền kề nhấn xét3/ Phần ngừng _ Thả lỏng _ Nhận xét tiết học _ Chuẩn bị bài bác sau5 p20p5p Nhận xét của Ban Giám HiệuNgày tháng năm 2010Ngày biên soạn : 24/ 11/ 2009Ngày dạy : 1/12/ 2009BÀI 33 : ÔN BÀI TẬPhường. RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNGVẬN ĐỘNG CƠ BẢN - TRÒ CHƠI “ CHIM VỀ TỔ”I/ MỤC TIÊU _ Tiếp tục ôn những rượu cồn tác ĐHĐN với RLTTCB đang học . Yêu cầu hS triển khai được động tác ở tầm mức tương đối đúng mực. _ Ctương đối trò đùa “ Chim về tổ”. Yêu cầu biết tđam mê gia nghịch tương đối dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh ngôi trường _ Phương nhân thể : Còi , kẻ Sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần mở đầu_ GV dìm lớp phổbiến chuyển ngôn từ , hưởng thụ giờ đồng hồ học _ Chạy đủng đỉnh thành vòng tròn bao bọc Sảnh _ Đứng trên khu vực khởi động các khớp+ TC “ Làm theo hiệu lệnh”_ GV lí giải đến HS chơi_ Ôn bài TDPTC+ Lớp trưởng hô mang lại HS tập2/ Phần cơ bảna/ Tiếp tục ôn những đụng tác ĐHĐN cùng RLTTCB đã học: Tập phối hợp cồn tác tập vừa lòng sản phẩm ngang, dóng sản phẩm , quay cần , cù trái, đi hồ hết 1-4 sản phẩm dọc, đi chuyển sang làn đường khác phải trái_ Chỉ huy hô cho tất cả lớp tập_ Chia tổ đến HS tập_ GV nhấn xét, tuyên dươngb/ Trò chơi “ Chyên về tổ” _GV nêu tên trò nghịch _ GV nêu mục tiêu trò nghịch _ GV phổ cập mức sử dụng nghịch với lối chơi _ GV tổ chức triển khai mang đến HS nghịch nháp _ GV tổ chức mang đến HS đùa thi đua _ GV quan tiền ngay cạnh thừa nhận xét3/ Phần dứt _ Thả lỏng _ Nhận xét tiết học _ Chuẩn bị bài xích sau5 p20p5p Ngày biên soạn : 6/ 12/ 2009Ngày dạy : 17/ 12/ 2009BÀI 34 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢNI/ MỤC TIÊU _ Ôn tập hòa hợp hàng ngang , dóng mặt hàng , đi đa số theo 1-4 hàng dọc . Yêu cầu HS thực hiện được đụng tác ở tầm mức kha khá đúng mực . _ Ôn đi vượt chướng ngại vật vật thấp , đi chuyển hướng làn phân cách yêu cầu,trái . Yêu cầu HS thực hiện được cồn tác thuần thục . _ Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu biết tmê mẩn gia chơi kha khá chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sân ngôi trường _ Phương luôn thể : Còi , kẻ sân.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phaàn môû ñaàu_ GV nhaän lôùp phoåbieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc _ Chaïy chaäm thaønh voøng troøn bao quanh saân _ Ñöùng taïi choã khôûi ñoäng caùc khôùp+ TC “ Keùo cöa löøa xeû”_ GV höôùng daãn cho HS chôi_ OÂn baøi TDPTC+ Lôùp tröôûng hoâ mang đến HS taäp2/ Phaàn cô baûna/ OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng , ñi ñeàu theo 1-4 haøng doïc_ GV toå chöùc mang đến HS taäp theo toå_ GV quan tiền saùt , nhaéc nhôû , giuùp ñôõ HSb/ OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät, ñi chuyeån höôùng phaûi traùi _ Caû lôùp thöïc hieän theo ñoäi hình haøng doïc_ Töøng toå trình dieãn ñi ñeàu , ñi chuyeån höôùng phaûi traùic/ Troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät” _GV neâu teân troø chôi _ GV neâu muïc ñích troø chôi _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi _ GV toå chöùc cho HS chôi nhaùp _ GV toå chöùc mang đến HS chôi thi ñua _ GV quan liêu saùt nhaän xeùtNX : 3, CC: 1,2,33/ Phaàn keát thuùc _ Thaû loûng _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Chuaån bò baøi sau5 p20p5p Ngaøy soaïn : 7/ 12/ 2009Ngaøy daïy : 22/ 12/ 2009BAØI 35 : KIỂM TRA ĐHĐN – BÀI TẬP.. RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢNI/ MỤC TIÊU _ Kiểm tra các nội dung: Tập hợp sản phẩm ngang, dóng mặt hàng , quay đề xuất , con quay trái , đi chuyển hướng làn phân cách buộc phải trái , đi quá vật cản vật dụng thấp. _ Yêu cầu HS tiến hành được các cồn tác ở mức kha khá đúng mực.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sảnh ngôi trường _ Phương thơm luôn tiện : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phaàn môû ñaàu_ GV nhaän lôùp phoåbieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc _ Chaïy chaäm thaønh voøng troøn bao bọc saân _ Ñöùng taïi choã khôûi ñoäng caùc khôùp+ TC “ Coù chuùng em”_ GV höôùng daãn cho HS chôi2/ Phaàn cô baûna/ Kieåm tra taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng , cù phaûi, tảo traùi , ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi , ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp_ GV kieåm tra theo toå_ Caùch ñaùnh giaù :+ HT : Thöïc hieän ñuùng töø 4 ñoäng taùc trôû leân, caùc ñoäng taùc khaùc coøn không nên soùt nhoû, coù yù thöùc taäp luyeän. Neáu thöïc hieän ñuùng töø 6 ÑT trôû leân coù yù thöùc taäp thì ñaùnh giaù HTT+ CHT: Chæ thuoäc ñöôïc 3 ÑT vaø thöïc hieän ñöôïc caùc ÑT khaùc nhöng coøn nhieàu sai soùt , thieáu tích cöïc trong taäp luyeänb/ Troø chôi “ Meøo ñuoåi chuoät” _GV neâu teân troø chôi _ GV neâu muïc ñích troø chôi _ GV phoå bieán luaät chôi vaø caùch chôi _ GV toå chöùc cho HS chôi nhaùp _ GV toå chöùc đến HS chôi thi ñua _ GV quan saùt nhaän xeùtNX : 3, CC: 1,2,33/ Phaàn keát thuùc _ Thaû loûng _ Nhaän xeùt tieát hoïc _ Chuaån bò baøi sau5 p20p5p GV***************************************Ngaøy soaïn : 9/ 12 / 2009Ngaøy daïy :24 12/ 2009BAØI 36 : SƠ KẾT HỌC KÌ I TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”I/ MỤC TIÊU _ Sơ kết học kì I. Yêu cầu HS hệ thống được đa số kiến thức và kỹ năng , năng lực đã học , phần nhiều ưu lỗi trong học hành trường đoản cú kia cố gắng tập tành xuất sắc không chỉ có thế. _ Ckhá trò chơi “ Đua ngựa”hoặc trò chơi HS thương mến . Yêu cầu biết tđắm say gia đùa kha khá dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên sân trường _ Phương thơm tiện thể : Còi , kẻ sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần msinh hoạt đầu_ GV dấn lớp phổphát triển thành câu chữ , thưởng thức giờ học _ Chạy chậm thành vòng tròn bao quanh sảnh _ Đứng tại địa điểm khởi hễ những khớp+ TC “ Kết bạn”_ GV trả lời cho HS chơi2/ Phần cơ bảna/ Sơ kết HKI_ GV cùng HS hệ thống lại phần đông kiến thức và kỹ năng , kĩ năngsẽ học tập trong học tập kì+ Tập thích hợp sản phẩm ngang, dóng mặt hàng , điểm số+ Bài thể thao trở nên tân tiến bình thường 8 ĐT+ Thể dục RLTT và KNVĐCB+ Trò nghịch vận động_ GV thừa nhận xét reviews hiệu quả học tập của HS , thông báo đều em tập chưa giỏi nỗ lực khắc phục và hạn chế, đánh giá cao rất nhiều cá nhân , tổ nhóm làm tốtb/ Trò nghịch “ Đua ngựa” _GV nêu tên trò đùa _ GV nêu mục tiêu trò nghịch _ GV phổ biến phương pháp chơi cùng cách chơi _ GV tổ chức triển khai cho HS chơi nháp _ GV tổ chức triển khai đến HS nghịch thi đua _ GV quan liêu sát thừa nhận xétNX : 5, CC: 1,2,33/ Phần hoàn thành _ Thả lỏng _ Nhận xét tiết học tập _ Chuẩn bị bài xích sau5 p20p5p TUẦN 19Ngày biên soạn : 15/ 12/ 2009Ngày dạy : 5 / 01/ 2010BÀI 37 : TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”I/ MỤC TIÊU _ Ôn những bài xích tập RLTTCB. Yêu cầu tiến hành được ở tầm mức kha khá đúng mực. _ Học trò nghịch “ Thỏ nhảy”. Yêu cầu biết cách chơi cùng tđắm say gia nghịch được tại mức ban sơ.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh ngôi trường _ Phương thơm nhân thể : Còi , kẻ Sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần mlàm việc đầu_ GV dấn lớp phổphát triển thành văn bản , yên cầu giờ đồng hồ học tập _ Chạy chậm trễ thành vòng tròn bao quanh sảnh _ Đứng trên chỗ khởi hễ những khớp+ TC “ Bịt đôi mắt bắt dê”_ GV giải đáp cho HS chơi2/ Phần cơ bảna/ Ôn các bài tập RLTTCB_ GV mang lại HS ôn lại những rượu cồn tác theo vén kẻ trực tiếp, đi đôi tay chống hông, đi kiễng gót , đi vượt chướng ngại thứ, đi chuyển làn đường đề xuất tráib/ Làm quen thuộc với trò nghịch “ Thỏ nhảy” _GV nêu tên trò nghịch _ GV nêu mục đích trò nghịch _ GV thông dụng công cụ chơi với cách chơi _ GV tổ chức mang lại HS đùa nháp _ GV tổ chức triển khai mang lại HS chơi thi đua _ GV quan liêu cạnh bên nhận xét3/ Phần dứt _ Thả lỏng _ Nhận xét huyết học _ Chuẩn bị bài xích sau5 p20p5p Ngày biên soạn : 15/ 12/ 2009Ngày dạy : 7/ 01/ 2010BÀI 38 : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨTRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”I/ MỤC TIÊU _ Ôn tập hòa hợp hàng ngang, dóng mặt hàng , điểm số , thực thi quy củ nhằm tập bài xích thể dục thể thao trở nên tân tiến tầm thường. Yêu cầu thực hiện thuần thục kĩ năngnày ở tầm mức kha khá dữ thế chủ động. _ Chơi trò đùa “ Thỏ nhảy”. Yêu cầu biết cách chơi cùng chơi ở tại mức bắt đầu gồm sự dữ thế chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm: Trên Sảnh trường _ Phương thơm nhân thể : Còi , kẻ Sảnh.III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần msống đầu_ GV thừa nhận lớp phổbiến đổi ngôn từ , thử dùng giờ đồng hồ học _ Chạy chậm thành vòng tròn bao quanh sảnh _ Đứng trên nơi khởi cồn những khớp+ TC “ Tìm fan chỉ huy”_ GV lí giải đến HS chơi2/ Phần cơ bảna/ Ôn tập hợp mặt hàng ngang, dóng sản phẩm , điểm số_ GV cho cả lớp thực hiện_ Cho HS tập tành theo tổ _ GV mang lại từng tổ sửa sai, thông báo HS tập luyện_ Cho những tổ thi đua với nhaub/ Trò nghịch “ Thỏ nhảy” _GV nêu tên trò đùa _ GV nêu mục đích trò đùa _ GV thịnh hành pháp luật nghịch với lối chơi _ GV tổ chức cho HS chơi nháp _ GV tổ chức cho HS chơi thi đua _ GV quan ngay cạnh nhận xét3/ Phần kết thúc _ Thả lỏng _ Nhận xét huyết học tập _ Chuẩn bị bài sau5 p20p5p TUẦN 20Ngày soạn : 15/ 12/ 2009Ngày dạy : 12/ 01/ 2010BÀI 39: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨI/ MỤC TIÊU _ Ôn tập phù hợp mặt hàng ngang, dóng mặt hàng , đi phần đa theo 1-4 hàng dọc . Yêu cầu tiến hành được hễ tác kha khá đúng mực._ Ctương đối trò đùa “ Thỏ nhảy” . Yêu cầu biết được cách chơi và tmê man gia đùa tương đối chủ động.II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN _ Địa điểm : Trên sân trường _ Phương tiện : Còi , kẻ sânIII/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNỘI DUNGT .GCÁCH TỔ CHỨC1/ Phần mngơi nghỉ đầu_ GV dìm lớp phổ cập ngôn từ , kinh nghiệm giờ học_ HS chạy chậm rì rì thành 1 sản phẩm dọc_ Giậm chân tại khu vực, đếm to lớn theo nhịp_ Ckhá trò chơi “ Mèo xua đuổi chuột”+ GV giải đáp cho HS chơi2/ Phần cơ bảna/ Ôn tập thích hợp hàng ngang, dóng hàng , đi gần như theo 1-4 hàng dọc _ GV tập hòa hợp theo lớp _ Chia tổ cho HS tập luyện_ Gv quan gần cạnh sửa sai_ Cho thi đua giữa các tổ_ Gv nhấn xét tulặng dươngb/ Trò đùa “ Thỏ nhảy”_ GV nêu tên trò nghịch _ GV khuyên bảo cách chơi _ Cho HS đùa nháp_ Cho HS đùa thi đua_ Gv dìm xét tuyên dương3/ Phần kết thúc_ Đi thường theo nhịp cùng hát_ GV hệ thống bài_ Nhận xét tiết học tập , sẵn sàng bài bác sau5 p25 p1 lần2 lần1 lần5 phút1 lần1 lần1 lần3 lần5 phútNgày soạn : 15/ 12/ 2009Ngày dạy dỗ : 14/ 01/ 2010BÀI 40 : TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”I/ MỤC TIÊU _ Ôn cồn tác đi rất nhiều theo 1-4 hàng dọc . Yêu cầu triển khai được rượu cồn tác ở tầm mức kha khá đúng. _ Học trò đùa “ Lò cò tiếp sức” . Yêu cầu biết cách chơi với bước đầu tiên biết tmê say gia vào trò chơi.II/ ĐỊA Đ