Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 19

     

Hiện nay, Bộ Tài chính ban hành mẫu Phiếu xuất kho ban hành kèm theo một số Thông tư như Thông tư 200, Thông tư 133... loantuong.vn trình bày mẫu này và hướng dẫn cách ghi chi tiết trong bài viết sau.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 19


Mẫu phiếu xuất kho do Bộ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa)

2.2 Mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 133


Tải về


Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - VT

Bộ phận:................

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

Số: ...................................

Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)..................

- Lý do xuất kho: .............................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ..................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x


- Tổng số tiền (viết bằng chữ):......................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................

Ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toántrưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Hướng dẫn cách viết Phiếu xuất kho mẫu 02-VT

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập Phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị: số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn - có thể bỏ qua).

- Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

- Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng.

- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

- Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

- Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.

Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

- Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Đi Nước Ngoài Của Đảng Viên Xin Đi Nước Ngoài Việc Riêng

- Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

+ Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Liên 3: Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

2.3 Mẫu Phiếu xuất kho của Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 77


Tải về

Không ghi vào

khu vực này

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ……..

Mẫu số C6-12/NS

của Bộ Tài Chính)

Số:…..……………….

PHIẾU XUẤT KHO

Người nhận:

Đơn vị:

Lý do xuất:

Xuất tại kho:

Xuất TK ……………

STT

Tên tài sản

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng

Số tiền bằng chữ: .........................................................................................................

Lập ngày ..... tháng ..... năm .......

Người nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ kho xuất

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc


2.4 Mẫu Phiếu xuất kho theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

(mẫu tham khảo vì văn bản đã hết hiệu lực)
Tải về

Đơn vi:………....

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người nhận hàng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............

- Lý do xuất kho: .........................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mãsố

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêucầu

Thựcxuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)


3. Các nội dung cần có của Phiếu xuất kho


Mặc dù, Bộ Tài chính đã ban hành các mẫu Phiếu xuất kho dành cho các loại hình doanh nghiệp. Chẳng hạn, Thông tư 200áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thông tư 133 áp dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa... Tuy nhiên, đối với việc lưu hành nội bộ, các doanh nghiệp cũng có thể tự lập mẫu Phiếu xuất kho riêng phù hợp với doanh nghiệp mình.


Thông thường, Phiếu này gồm các nội dung sau:

- Có tên đơn vị và bộ phận xuất kho.

- Họ tên người nhận, đơn vị, mã số phiếu xuất, ngày lập phiếu, lý do xuất kho…

- Tên nhãn hiệu và quy cách sản phẩm, đơn vị tính của sản phẩm.

- Số lượng vật tư, hàng hóa, sản phẩm xuất kho và đơn giá (nếu có)

Phiếu xuất kho cần có 3 liên, trên phiếu cần có chữ ký của các bộ phận liên quan như giám đốc, người nhận, thủ kho và người lập phiếu.


Trên đây là mẫu Phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi khi xuất kho trong doanh nghiệp. Để sử dụng các biểu mẫu, chứng từ khác, doanh nghiệp hãy xem tại các biểu mẫu chứng từ kế toáncủa loantuong.vn. Nếu còn thắc mắc về biểu mẫu này, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.