Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo quyết định 19

     

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu S11-H - Sổ quỹ tiền mặt là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bạn đang xem: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo quyết định 19


Mẫu S02c-H: Sổ cái dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ

Mẫu S03-H: Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký chung

Mẫu S04-H: Sổ nhật ký chung


Nội dung của Sổ quỹ tiền mặt

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

1

2

3

E

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh ngày

Cộng lũy kế tháng

Cộng luỹ kế từ đầu năm


- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

Xem thêm: Giáo Trình Tâm Lý Học Giao Tiếp Pdf? Tâm Lý Học Giao Tiếp Giá Tốt Tháng 10, 2021

-Ngày mở sổ: ……………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ quỹ tiền mặt


Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*